daňové poradenstvo

Daňové Poradenstvo

Ako účtovná kancelária poskytujeme daňové poradenstvo, čo zahŕňa odbornú konzultáciu s klientom týkajúcu sa priebežných zmien v jednotlivých zákonoch a ich možný dopad na nimi vykonávanú činnosť, ako aj iné účtovné poradenstvo potrebné na bezproblémové vykonávanie jeho činnosti z hľadiska daňových a účtovných zákonov. Posudzujeme jednotlivé doklady aj z hľadiska daňového. Na požiadanie klienta vypracujeme internú smernicu na vedenie účtovníctva. Ďalej poskytujeme priebežné výstupné zostavy potrebné napríklad pri žiadosti klienta o úver alebo leasing.

Poradenstvo poskytujeme formou dohodnutého paušálu alebo jednorazovo podľa požiadaviek klienta. V zmysle dohody s klientom poskytujeme aj tzv. prípravné práce potrebné k zaúčtovaniu jednotlivých dokladov ako vypísanie príjmových, resp. výdavkových pokladničných dokladov, ich nalepenie, časové zoradenie, teda celkovú kompletizáciu, zoradenie faktúr, výpisov z účtu, priradenie a kompletizácia platieb platobnými kartami, zakladanie písomností.